En conformitat amb el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell del 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de les seves dades personals i de lliure circulació d’aquestes, la Llei Orgànica 3/2018, del 5 de desembre (LOPDGDD) i la Llei 41/2002, del 14 de novembre, Bàsica Reguladora de la Autonomia del Pacient i dels Drets i Obligacions en Materia d’Informació i Documentació Clínica, la Dirección d’aquest Centre informa als pacients, usuaris i públic en general, dels següents aspectes:

1. Responsable del tractament

Les dades facilitades per a la realització de consultes mèdiques sol·licitades, així com els derivats de la seva realització seran tractades per CENTRE MÈDIC C.M.Q.R., SA (“CMQR“), les dades del qual es detallen a continuació:

  • Denominació Social: CENTRE MÈDIC C.M.Q.R., S.A.
  • Direcció: Plaza de la Libertad, 10 – 43201 Reus, con NIF: A-43201649.
  • Telèfon: 937272233
  • Correu electrènic: info@cmqr.cat

2. Finalitat i legitimació del tractament

Les seves dades personals es recullen i tracten únicament per a la realització de les visites mèdiques sol·licitades. Igualment les seves dades podran ser utilitzades per tal de comunicar-li, per mitjans electrònics (SMS, correu electrònic, etc.), informació relativa a cites i atenció sanitària. La base jurídica de l’tractament de les seves dades, que inclouen dades de salut, és el seu consentiment exprés. L’obtenció i tractament de les seves dades és totalment necessària per a la realització de les consultes mèdiques sol·licitades ja que, sense ells, no seria possible la seva realització.

Les seves dades personals es tractaran únicament durant el temps en què siguin necessaris, útils i pertinents. Un cop finalitzades les proves diagnòstiques, les dades es conservaran només als efectes i durant el temps necessari per complir amb les obligacions legals que siguin d’aplicació.

3. Destinataris

Només podran tenir accés a les seves dades seua mútua o companyia asseguradora, només als efectes de gestionar el pagament de les consultes, així com aquells tercers als quals CMQR estigui legalment obligada a facilitar-los i les empreses a les quals hagi encomanat els serveis de suport tècnic, informàtic i diagnòstic.

4. Drets dels interessats

Vostè podrà exercir en tot moment, en els termes que estableix la legislació vigent, els seus drets d’accés, rectificació o supressió de dades, així com sol·licitar que es limiti el tractament de les seves dades, oposar-se a la mateixa, sol·licitar la portabilitat de les seves dades, així com revocar el consentiment atorgat, dirigint-se per escrit a Plaça de la Llibertat, 10 – 43201 Reus o per correu electrònic a info@cmqr.cat. També pot presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.