Planificar la cura de l’ansietat

Participa en el tractament

L’ansietat és una emoció que té una funció adaptativa enfront de l’estrès o altres situacions que es perceben com a desagradables, però algunes vegades pot sobrepassar-te i afectar la teva activitat normal.  El tractament de l’ansietat millora la salut, qualitat de vida i productivitat laboral de les persones afectades.

Generalment, els beneficis de comptar amb una bona salut mental van més enllà del propi individu o els seus familiars, també beneficien a l’economia del mitjà.
L’Organització Mundial de la Salut (OMS), assenyala clarament que la inversió que facin els països en tractaments contra la depressió i ansietat, tindrà beneficis que superaran àmpliament els costos.  En les Reunions de Primavera 2016 del Fons Monetari Internacional – Grup Banc Mundial, a través del seminari “Sortir de la penombra: Fer que la salut mental sigui una prioritat de desenvolupament a nivell mundial”,  es fa palès la necessitat que governs, organismes de desenvolupament i societat civil arrenquin les inversions en salut mental.

En aquest aspecte, un dels 4 eixos en què s’organitzen les accions del Pla de Salut de Catalunya per al període 2016-2020, és “El compromís i la participació de les persones”.  En aquesta primera línia o eix del Pla (pàg. 62), referida a “Les persones, la seva salut i el sistema sanitari” es parla d’un gir en el model de l’atenció: centrat en la persona i amb una visió comunitària i poblacional.

El punt de partida a aquest enfocament, és l’estratègia “L’atenció centrada en la persona en el model d’atenció integrada social i sanitària de Catalunya”, que va elaborar el 2016 la Generalitat de Catalunya en el marc del Pla interdepartamental d’atenció i interacció social i sanitària (PIAISS), basant-se en el coneixement científic actual, l’experiència d’altres països i gràcies a la participació de nombrosos professionals del sector sanitari, social i la pròpia ciutadania.

Les claus per a aquest model, aplicable a la salut en general i al tractament de l’ansietat, és que l’individu participa activament en la cura de la seva salut i benestar. “Puc planificar la meva cura amb les persones que treballen per entendre’m a mi i al meu cuidador o cuidadors, donant-me el control i facilitant-me els serveis per aconseguir els objectius que són importants per a mi (National Voices)”.

La persona com a centre del procés, té com a objectiu que aquesta tingui un projecte vital propi i de futur, independent de situacions familiars, de salut o econòmiques desfavorables del seu entorn. Que col·labori en la millora de la seva salut, qualitat de vida i benestar, que se li respecti la seva dignitat, necessitats, preferències, valors, experiències i drets. I si la persona no té capacitat de decidir per si mateixa, els cuidadors han de vetllar per que es compleixin aquests objectius.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.